ေရႊပန္ထိုက္ေဟာ့ေပါ့ 670 views


ေဆာင္းရာသီအဝင္ေလးမွာ ရာသီဥတုနဲ႔လိုက္ဖက္မႈလည္းရွိတဲ့ေဟာ့ေပါ့ေလးေသာက္မယ္ဆို သိထားသင့္တဲ့ #ေရႊပန္ထုိက္ ဆိုတဲ့ဆိုင္ေလး