ေျမပဲယိုအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (၁၂) မ်ိဳး 913 views


ဒီတစ္ခါေတာ့ ေျမပဲယိုအေၾကာင္းသိမွတ္စရာေလးေတြ သူငယ္ခ်င္းတို႔ကိုေျပာျပေပးမယ္။
၁။ ၁၂ေအာင္စ ရွိတဲ့ ေျမပဲယုိ တစ္ဘူး ကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ေျမပဲ ၅၄၀ ခန္႔ လုိအပ္ပါတယ္။
၂။ US ကေျမပဲေထာပတ္ယုိကုိ အဓိက ထုပ္လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး အဓိကစားသုံးၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ Wisconsin ျပည္နယ္က ေျမပဲေထာပတ္ယုိကုိ အျမင့္မားဆုံးထုတ္လုပ္ပါတယ္။
၃။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ ဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ကုိ ေျမပဲေထာပတ္ယုိ ၆ - ၇ ေပါင္ခန္႔ စားသုံးၾကပါတယ္။
၄။ ၉၀% ရဲ႕ အေမရိကန္ မီးဖုိေခ်ာင္ မွာ ေျမပဲေထာပတ္ယုိကုိ အဓိက အသုံးျပဳၾကတယ္။
၅။ US မွာ ေျမပဲေထာပတ္ယုိ အတြက္ တစ္ႏွစ္ကုိပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေဒၚလာ ၈၀၀ မီလ်ံ သုံးစြဲၾကတယ္။
၆။ US မွာ ေျမပဲေထာပတ္ယုိ ထုတ္လုပ္မႈကုိ စတင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သူကေတာ့ Thomas Jefferson နဲ႔ Jimmy Carter တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
၇။ အေမရိကန္ကေလးေတြဟာ ၁၀ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေျမပဲေထာပတ္ယုိ ဆန္းဒြစ္ခ်္ ၁၅၀၀ ခန္႔ စားသုံးၾကပါတယ္။
၈။ ေျမပဲေထာပတ္ယုိမွာ ေျမပဲက ၉၀% ေက်ာ္ ပါ၀င္တယ္။
၉။ စားပြဲတင္ဇြန္းခန္႔ ေျမပဲေထာပတ္ယုိ မွာ ၉၄ ကယ္လုိရီ ပါ၀င္ပါတယ္။
၁၀။ အဆီေလွ်ာ့ထားတဲ့ ေျမပဲေထာပတ္ယုိမွာ ၈၃ ကယ္လုိရီခန္႕ ပါ၀င္တယ္။
၁၁။ ေျမပဲေထာပတ္ယုိမွာ လုိအပ္တဲ့ အဟာရေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ပါ၀င္တဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ အစားအစာျဖစ္ပါတယ္။
၁၂။ ေျမပဲေထာပတ္ယုိ ကုိ ကေနဒါႏုိင္ငံမွာ ၁၈၈၄ ခုႏွစ္မွာ စျပီး ထုတ္လုပ္ခဲ့တယ္။